The region of low compositional complexity chosen starts at position 491 of the query sequence and ends at position 607.

The sequence is:

PPPLPTMPPPVLPPSLPPPVMPPALPTSIPPPGMPPPVMPPSLPTSVPPPGMPPSLSSGP
PPVLPPPALSSAGSPPVLPPPALPGGPPILPLPPLSSATPPPGIPPPGAPQGMPPQL