The region of low compositional complexity chosen starts at position 538 of the query sequence and ends at position 654.

The sequence is:

PPPLPTMPPPVLPPSLPPPVMPPALPTSIPPPGMPPPVMPPSLPTSVPPPGMPPSLSSGP
PPVLPPPALSSAGSPPVLPPPALPGGPPILPLPPLSSATPPPGIPPPGAPQGMPPQL