The region of low compositional complexity chosen starts at position 80 of the query sequence and ends at position 196.

The sequence is:

PPPLPTMPPPVLPPSLPPPVMPPALPTSIPPPGMPPPVMPPSLPTSVPPPGMPPSLSSGP
PPVLPPPALSSAGSPPVLPPPALPGGPPILPLPPLSSATPPPGIPPPGAPQGMPPQL